Ok Asset Investor
โทร 064-565-6626
  • th

ขั้นตอนการลงทุนกับ OK Asset


ขั้นตอนการลงทุนกับ OK Asset

ขั้นตอนการลงทุนกับ OK Asset

ขั้นตอนที่ 1

 

ลงทะเบียนเป็นนักลงทุน

ขั้นตอนที่ 2

 

เลือกดูข้อมูลทรัพย์ที่ท่านสนใจ

ขั้นตอนที่ 3

 

ยื่นเสนอราคา กดยืนยัน

ขั้นตอนที่ 4

 

นัดหมายทำสัญญา เตรียมเช็คและเงินสด

ยื่นข้อเสนอ คืออะไร ยื่นข้อเสนอ คือ การที่ผู้รับซื้อฝากเลือกวิธีการรับซื้อฝากด้วยวิธี Matching โดยรูปแบบคือการยื่นข้อเสนอใช้ ราคาขายฝากและอัตราผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งนี้ผู้ขายฝากจะเป็นผู้เลือกข้อเสนอที่เหมาะสมกับตนมากที่สุด

 

เงื่อนไขในการเสนอราคา เสนอราคาด้วยราคาขายฝาก สามารถเสนอเพิ่มได้ครั้งละ 50,000 บาทสูงสุดที่ 100% ของราคาประเมินและเสนอพร้อม อัตราผลประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่ 10% ถึง 14% ต่อปี หมายเหตุ : เงื่อนไขในการพิจารณาราคาขายฝากพร้อมอัตราผลประโยชน์ตอบแทน ให้เป็นดุลพินิจและความพึงพอใจของผู้ขายฝาก แต่เพียงผู้เดียว และให้ถือเป็นที่สุด