Ok Asset Investor
โทร 064-565-6626
  • th

คำถามที่พบบ่อย


คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

 

1. OK Assetเหมาะกับผู้ต้องการเงินทุนประเภทใด ?

 

ผู้ที่ต้องการเงินทุน ที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองอยู่ เป็นได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคล

• ธุรกิจยังดำเนินกิจการอยู่ มีรายรับสม่ำเสมอ

• ต้องการขยายกิจการ ขยายสาขา เพิ่มเงินหมุนเวียนในธุรกิจ

• ต้องการเงินทุนเร่งด่วน

• ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

• ไม่สามารถขอสินเชื่อเพิ่มจากสถาบันการเงินได้

• ต้องการปิดหนี้นายทุนนอกระบบที่ดอกเบี้ยสูง/ต้องการลดอัตราดอกเบี้ย

2. อัตราดอกเบี้ยและมูลค่าวงเงิน (ราคาขายฝาก)

 

2.1 อสังหาริมทรัพย์ที่นำมาขายฝาก จะต้องผ่านประเมินเพื่อหาราคาซื้อขายจริง คือ

• จากราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ของราชการจากกรมที่ดิน

• จากบริษัทประเมินมูลค่าที่อยู่ในการกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) โดย OK Asset สามารถแนะนำบริษัทประเมินฯ และผู้ต้องการเงินทุนสามารถชำระค่าประเมินโดยตรงกับบริษัทประเมินดังกล่าวแต่หากผู้ต้องการเงินทุนได้เคยนำอสังหาริมทรัพย์นั้นไปประเมินมูลค่าภายใน 6 เดือน กับบริษัทประเมินฯ ก็สามารถนำมาอ้างอิงได้

 

2.2 OK Asset กำหนดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 10% -14% ต่อปี ขึ้นกับการเสนอของนักลงทุน โดยผู้ต้องการเงินทุน (ผู้ขายฝาก) จะจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าปีต่อปี ณ วันที่ ทำสัญญาและต่อสัญญาที่กรมที่ดิน

• ค่าทำนิติกรรม ผู้ขายฝากเป็นผู้ชำระตามจริงที่กรมที่ดิน ทั้งค่าธรรมเนียม การไถ่ถอน และการต่ออายุสัญญา หากผู้ขายฝากไม่มีเงินสดเพียงพอ ทาง OK Asset สามารถประสานให้หักค่านิติกรรมออกจากยอดเงินขายฝาก ณ วันทำนิติกรรมได้

• ผู้ต้องการเงินทุน (ผู้ขายฝาก) จะได้รับเงินทุน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน ในวันที่การทำสัญญาขายฝาก

• ค่าบริการของ OK Asset อยู่ที่ 4.99% ของราคาขายฝาก (ไม่รวม VAT) โดยมีค่าบริการขั้นต่ำอยู่ที่ 45,000 บาท และค่าเดินทางของเจ้าหน้าที่ตามระยะทางจริง

3. โฉนดมีภาระหนี้อื่น (เช่น ขายฝาก, จำนอง) สามารถย้ายมา ขายฝาก ผ่าน OK Asset ได้หรือไม่?

 

ถ้าโฉนดที่จะนำมาขายฝากผ่าน OK Asset มีภาระอื่น เช่น ขายฝาก จำนอง กับสถาบันการเงินต่างๆหรือนายทุนนอกระบบ โฉนดนั้นต้องมีภาระหนี้คงเหลือน้อยกว่า 50% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยเงินทุนที่ได้ส่วนหนึ่ง จะถูกนำไปชำระหนี้คงเหลือของโฉนดนั้น เพื่อไถ่ถอนจากเจ้าหนี้เดิม และเงินส่วนที่เหลือ ผู้ขายฝากสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้

4. ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าไร?

 

โดยเฉลี่ยการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จะใช้เวลา 7 - 15 วันทำการ ขึ้นกับรูปแบบของการประเมินพื้นที่ ตำแหน่งที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ หลังจากได้ราคาประเมินมูลค่าแล้ว ทาง OK Asset จะทำการเชื่อมโยงกับนักลงทุนต่อไป

5. โฉนดประเภทไหนบ้างที่นำมาขายฝากได้?

 

โฉนดที่ OK Asset พิจารณาคือ "โฉนด น.ส.4 จ" ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และกรรมสิทธิ์ต้องเป็นของผู้ที่ต้องการเงินทุน (ผู้ขายฝาก) สัญญาเช่า, สัญญาจอง เอกสารแสดงสิทธิครอบครอง และ โฉนดประเภทอื่น ๆ ไม่สามารถนำมาขายฝากได้

6. เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

 

นักลงทุนและผู้ขายฝากต้องไปทำธุรกรรมต่อเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดิน ดังนั้น เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเป็นเอกสารตามที่สำนักงานที่ดินกำหนด ดังนี้

1. เอกสารประเมินยืนยันมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ราคาซื้อขายจริง) – ทาง OK Asset สามารถประสานบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ผู้ขายฝาก เพื่อให้ได้มูลค่าที่เป็นธรรมที่สุด

2. โฉนดที่ดิน (รับเฉพาะโฉนด น.ส.4 จ)

3. บัตรประชาชนของผู้ถือครองโฉนด (ผู้จะขายฝาก)

4. ทะเบียนบ้านของผู้ถือครองโฉนด (ผู้จะขายฝาก)

5. เอกสารยินยอมจากคู่สมรส, เอกสารประกอบสถานะ (ถ้ามี)

6. เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่นำมาขายฝาก (ถ้ามี)

7. เอกสารประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่นำมาขายฝาก (ถ้ามี)

8. อื่น ๆ

7. ขั้นตอนการไถ่ถอนจากการขายฝาก

 

OK Asset จะแจ้งเตือนล่วงหน้า 180 วัน ก่อนครบกำหนดสัญญา เพื่อให้ผู้ขายฝากเตรียมเงินมาไถ่ถอนอสังหาริมทรัพย์ ไถ่ถอนระยะเวลาตรงตามสัญญา

โดยทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานนัดนักลงทุนเพื่อไถ่ถอนอสังหาริมทรัพย์นั้นที่กรมที่ดิน ผู้ขายฝากมอบเงินทุนคืนให้กับนักลงทุนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และ เปลี่ยนชื่อผู้ถือครองโฉนดกลับมาเป็นของผู้ขายฝาก

8. กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด

 

ผู้ขายฝากสามารถแจ้ง OK Asset ล่วงหน้า 7 - 15 วันทำการ เพื่อให้นัดนักลงทุนเพื่อไถ่ถอนทรัพย์ก่อนกำหนดได้

9. กรณีไม่สามารถหาเงินมาไถ่ถอนได้ภายในระยะเวลาตามสัญญา

 

ผู้ขายฝากต้องแจ้งทาง OK Asset ล่วงหน้า 30-90 วัน เพื่อแสดงความจำนงค์ให้ OK Asset เจรจาต่ออายุสัญญากับ นักลงทุนเดิม หรือหานักลงทุนรายใหม่