Ok Asset Investor
โทร 064-565-6626
  • th

4 ขั้นตอนการขายฝากกับ OK ASSET


4 ขั้นตอนการขายฝากกับ OK ASSET

4 ขั้นตอนการขายฝากกับ OK Asset

ขั้นตอนที่ 1

 

ส่งเอกสาร + โฉนด เพื่อพิจารณาในเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 2

 

บริษัทประเมิน เข้าประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ขั้นตอนที่ 3

 

จับคู่นักลงทุนกับผู้ขายฝาก

ขั้นตอนที่ 4

 

ทำสัญญาขายฝาก ณ กรมที่ดินและรับเงิน