Ok Asset Investor
โทร 064-565-6626
  • th

OK ASSET คือแพลทฟอร์ม


OK ASSET คือแพลทฟอร์ม

OK Asset

คือ แพลตฟอร์มรูปแบบใหม่

ที่เป็นตัวกลางสำหรับการลงทุน “รับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์” (การปล่อยกู้) โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยโดยมีอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มค่า เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

“OK Asset” เป็นตัวกลางในการสรรหาการลงทุนโดยทีมงานที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ คัดกรองผู้ต้องการเงินทุน ด้วยระบบการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านการประเมินราคาที่เที่ยงธรรมโดยบริษัทประเมินที่ได้รับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)